Doc. JUDr. Robert Fico

Robert (53 r.) sa narodil 15.09.1964 ako 2. dieťa rodičov Ľudovít Fico a Emília Ficová.
Starší súrodenci: Ladislav Fico (1962, 56 r.), Lucia Chabadová (1979, 39 r.).

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval právo. Pôsobil ako pracovník Právnického inštitútu Ministerstva spravodlivosti SR a ako agent pre zastupovanie SR v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a Európskou komisiou pre ľudské práva. Taktiež pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, od roku 2002 s vedecko-pedagogickou hodnosťou docenta.

Pôvod mena Róbert - m. - Róberta ž. nem. meno Robert zo staršieho Rodebert (stnem. hrót, hruod + beraht) slávou ožiarený..


manželka Prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc., rod. Svobodová

Dátum narodenia: v roku 1964
Deti: Michal Fico (1994, 24 r.).

Pôvod mena Svetlana - ž. z príd. mena svetlý jasný, pôv. významom sú blízke mená Zora, Klára, Lucia, Roxana, dom. Svetla,..
tlač zostava č. 2