Zdieľať na Facebooku
Hľadať:


Latinčina v matrikách

Latinsky Slovensky
accensio pulmonum ("Infekcie horných dýchacích ciest?" ... V záznamoch často spájané s kojencami) - zápal pľúc
admodum reverende veľadôstojný, velebný (v oslovení, k titulom)
Admodum Reverendus Dominus (ARD) veľadôstojný pán
aetas vek
agitator vaccarum pohonič kráv
agricola poľnohospodár
agrippo zápal pľúc
alveorum opifex korytár
ancilla slúžka
angina angína pectoris (nemusí nevyhnutne odkazovať na dnešné použitie "bolesti na hrudníku" alebo "infarkt", pretože termín je tiež vidieť v evidencii detí, vtedy ide skôr o bežnú angínu)
annus rok ("annus et dies" ... "rok a deň")
annus et dies copulationis rok a dátum uzavretia manželstva
annus et dies obitus rok a dátum úmrtia
apoplexia mrtvica (paralýza v dôsledku cievnej mozgovej príhody)
apothecarius lekárnik
aquilex studniar
aquis suffocatus utopený
archiepiscopus arcibiskup
Archivarus cottus /comitatus archivár župy /stolice
arcuarius tesár
arcularius stolár
arendarius nájomník
arthritis artritída
Artridis artritída
as(th)ma astma
baptizatus pokrstený
campanator zvonár
cancor (cancher) rakovina
cano päť
cantor učiteľ
capellanus kaplan
catanus
Cerebri mozgový
circulator d’nalis hlavný hájnik
Cocus civitatis mestský kuchár
coeleb slobodný, jediný (stĺpec vstup: "Juvenis" mladý muž "Panna" dievčenské)
cognomen priezvisko
Collati S. Baptismi Sviatosť krstu podávať?
colonus roľník (vo význame poddaného hospodáriaceho na aspoň 1/8 usadlosti)
Colotyphus brušný týfus
colyra cholera
combustis uhliar
Composessor spoluvlastník (napr. nejakej dediny)
conditio status (použitie: "povolanie", navyše k "vrchnosti" vs "prostý")
conjugata manželka
conjugatus ženatý, a tiež manžel
conjunx oženil osobu, manžel
conjus manžel
consanguinitas, -atis príbuzenstvo (niečo bližšie, ako tretí bratranec "pokrvný vzťah", ktorý by bol prekážkou manželstva)
Consors partner
Convulsiva kŕče
copulata (f.) copulatus (m.) cum vydatá za ..., ženatý s ....)
cothurnarius obuvnícky majster
coturnarius čižmár
Custodis communitatis obecný strážca
debilitas slabosť (všeobecne), vekom, ale často aj u detí
defunctus mŕtvy
Dienum dni
dies deň
Dimissus upustiť od niečoho
Dipertheris záškrt
dispensatus dišpenzovaný (dišpenz - udelenie výnimky z cirkevného pravidla formou milosti; buď sa dišpenzoval počet povinných ohlášok pred sobášom, alebo nejaká prekážka manželstva, ako napr. príbuzenstvo)
dissenteria úplavica
Dissentheria úplavica
docens učiteľ
Dolores capitis bolesti v hlave
Duo dva
ecclampsia kŕč
elutus pokrstený
emphysema Dýchavičnosť
eorum ich
ephipiarius sedlár
episcopus biskup
Est je, stáva sa
Extreme umcta posledné pomazanie
faber ferrarius kováč
faberer kováč
fabri ferarii magistri kováčsky majster
famula, famulus paholok, sluha, chyžná
Famulus/famula paholok/sluha/chyžná
Febris (altum) horúčka (vysoká)
febris nervosa nervová horúčka, ale skôr brušný týfus
figulus hrnčiar
filia dcéra
filius syn
flusor sanguinis vykrvácal
foemina (foeminin.) žena, ženské
frater mních, rehoľník (ale aj brat)
frenesis (phraenesis) zápal mozgu (obvykle vo vzťahu k deťom?)
Fruit sv. prijímanie (ktorému predcházdala sv.spoveď a posledné pomazanie)
Fruitne provisus prijal zaopatrenie
Fuitne provisus Sacramentis Moribundorum Bolo poskytnuté posledné pomazanie ? (Respnse: "provisus" alebo "non provisus")
G. D. = generosus dominus urodzený pán
gangrena gangréna
gemeli dvojčatá (chlapci)
gemellae dvojčatá (dievčatá)
gemelli dvojčatá (chlapci)
Generalem absolutionem accepit dostal/obdržal generálne rohrešenie (používané pri hromadných úmrtiach ako napr. cholera, kedy kňaz nestíha všetkých zomierajúcich jednotlivo zaopatriť )
Habitation bývanie
Hectica rozpálenie horúčkou, suchoty
helvéta (Felvidéken) Švajčiar
honesta vážený,-á
Honestus ctený,-á
Honoratus (Hon) ctený, vážený
Horarium hodiny
hortulanus záhradník
hydrops vodnateľnost (edém, hromadenie tekutín zvyčajne v dôsledku srdcového alebo zlyhania obličiek)
ictus mŕtvica
idem Rovnako tak, rovnaký
igne combusta spálený
ignotus neznámy
Ignotus mendicus neznámy žobrák
illegitimus (abbreviation: illeg. … illegitim.) nelegitímny
immaturitas predčasný pôrod
In capax v plnosti = prijal všetky sviatosti než umrel
incertus incerta neznámy, neistý
incola bydlisko, obyvateľov miesto
infans dojča
inflamatio pulmorum zápal pľúc
inflammatio viscerum zápal brušných orgánov
inflammatis cerebri zápal mozgu
innupta filia stará panna, slobodný dcéra
Inquilini nájomca
inquilinus želiar (hofier) – hospodáriaci na pozemku, ktorý nedosahoval ani 1/8 usadlosti
institor obchodník
interitus zápal čriev
iudex sudca, richtár
iudex ordinarius vyšší sudca
Ius vpravo
Judeu denonitatus volený sudca ?
judex nobilium= judlium sudca ?
juratus assessor=jurass prísediaci sudca
juvenis (abbreviation: juv.) mládenec
Juvenius (juv) mládenec
lanius, laniator mäsiar
legitimatus per subsequius matrimonius legitimovaný (legalizovaný) prostredníctvom následných manželstiev
legitimus (abbreviations: leg. legitim.) oprávnený, legitímny t.j. pochádzajúci z manželstva
levante svedok
Localis miestny
locus domicilii cum numero domus miesto pobytu s číslom domu
locus et dies supulturae miesto a dátum pohrebu
locus originis et domicilii, nrus domus eorundem miesto pôvodu ("narodenia") a bydliska, ich číslo domu
locus originis et habitationis numerus domus miesto pôvodu a pobytu, číslo domu
ludi magister učiteľ
Ludi rectoris localis správca (riaditeľ ) miestnej školy
Ludi-moderator správca školy
lupis lupus
magister vietor debnár
marasmus chradnú, zhoršenie
marita (f) maritus (m) žena muž
masculin. samec
mater matka
mendicus žobrák
mensis mesiac (dlhá doba, mensis, et zomiera ... rok, mesiac a deň)
mercator obchodník
Miles (exercitus) vojak (armády)
miles (militis) vojak
molae pos(s)essor vlastník mlyna
molitor mlynár
morbilli osýpky
morbus ochorenia (často znamenalo "príčina smrti")
morbus comitialis epilepsia
morbus sive aliud genus mortis ochorenia alebo iné príčiny úmrtia
mortua nata (f.) mortuus natus (m.) mŕtvo narodený
mortus mŕtvy
murarius kamenár
murarius, murator murár
Mutus nemý
Napta nevesta
nata (f.) natus (m.) narodený (využitie: Mary Smith "Nata Jones" - odkazuje na dievčenské meno)
nativitatis narodenie
natum ex L.P. narodený legitímnym rodičom
nauta sodales námorník
nobilis šlachtic
nobilis (abbreviation: nob.) šľachta (na rozdiel od "plebius" alebo "de plebe" spoločnej triedy)
nomen meno
nomen baptisantis krstné meno
nomen et conditio sponsi et sponsae meno a status (zamestnanie), ženícha a nevesty
nomen et officium copulantis meno a titul osoby vykonávajúcej svadobný obrad
nomen parentum, eorum conditio et religio mená rodičov, ich postavenie a náboženské vyznanie
nomen patrinorum, eorum conditio et religio meno krstných rodičov, ich postavenie a náboženské vyznanie
nomen sepelientis Meno osoby vykonávajúcej pohrebné obrady
nomen testium eorum conditio mená svedkov a ich status (zamestnanie)
nomen, et conditio defuncti item ejus conjugis et meno a postavenie zosnulého, manžela (-ky) a rodičov (využitie: pozostalých členov rodiny)
non provisa (f.) non provisus (m..) neposkytli
non scitum nie je známe
Non vacatus sacerdos nebol voľný kňaz
notarius notár
Notarius comitalensis stoličný notár / pisár
nrus (abbreviation for "numerus") skratka pre "číslo"
num promulgati vel dispensati, in bannis vel aliqu Výnimka z počtu ohlášok alebo výnimka z inej prekážky v manželstva?
numerus currens aktuálne číslo (číslo položky)
obitus smrť
observationes komentáre
obstetrix pôrodná asistentka (babica)
oedema pulmorum (edema pulmorum) pľúcny edém (kongestívne srdcové zlyhanie?)
operarius robotník
opifex remeselník
Opifex sutor výrobca obuvi
Opilio pastier
Oppidani mešťan
parens rodičia
parochus farár
partus pôrod
pastor pecorum pastier dobytka
Pastoris /pastor communitatis obecný pastier /pastier spoločenstva
pater otec
pater ignotus otec neznámy
pater illegitimus nelegitímny otec
pater recte "Správny otec" (použitie: pre správne misspelling otcove meno, alebo určenie aliasu)
patrina krstná matka
patrini krstní rodičia
patrinus krstný otec
pedes infanterista
pensionatus penzista
penta päť
Peregrinus cudzinec
Perill. ac G. D. hrdina a šľachtic
Perillustris hrdina
phraenesis (frenesis) zápal mozgových blán
phtysis (phthisis) tuberkulóza
physicus lekár
pileator klobučník
piscator rybár
plebejus/plebeja roľník
Plebeus/plebea roľník /roľníčka
plebius prostý občan (na rozdiel od šľachty)
pleuritis pleuritída
Posessor vlastník, pán, majetník
Posthumus pohrobok (dieťa narodené po smrti otca)
Postremus /ultimus posledný/á ?
praeceptor učiteľ
primogenitus prvorodené dieťa
Procus ženích
proflurium hnačka
Proli illico mortua potomok okamžite zomrel
Promulgatio oznam, ohlásenie
provisa (f.) provisus (m.) zaopatrený (použitie – v zmysle: "Bolo dané posledné pomazanie")
Provisus /provisa zaopatrený = obdržal sviatosti pred smrťou
puella puer Dievča chlapec (využitie: v stĺpci Meno uvedené pri nepomenovanom mŕtvo narodenom dieťati)
puerpera Matka (t.j. novo-vydatá matka)
puerperium pôrod
Quattnor 4
Rectory fara
Relicta vľavo
religio náboženstvo
Repente obiit náhla smrť
reverendissime dôstojný pán
Revisatio vzájomná vrchná návšteva
rheumatismus reumatizmus
sacerdos kňaz
sartor krajčír
scarlatina šarlach
Schola škola
scribarius pisár ?
senectus staroba
Senilis /senectus staroba
sepeliens kňaz na cintoríne
sepultus pochovaný
Serity marasmus postupné chradnutie, zhoršenie
servilis sluha
servus sluha, čeladník
sessionatus roľník (sedliak)
sexus pohlavie (muž žena)
sine bez
sodalis druh, partner
soror mníška
Sp.D. (skratka) splendidus dominus = osvietený pán
splendidus dominus osvietený pán
Sponsa nevesta
Sponsum architriclinus ženích
sponsus ženích
spurius nelegitímny
Spurius patre nelegitímny otec
status status v rámci rodiny (použitie: coeleb. = Single viduus = ovdovený)
struma krtičnatý tumor
subinquilinus podželiar, bezzemok, nádenník
Submersus utopenie
Sutor výrobca obuvi / obuvník
sylvanus d’nalis horár
tetanus tetanus, tetanu
Textoris tkáč
Tres 3
trucidatio vražda
tussis čierny kašeľ
typhus škvrnitý týfus
Unctio mazanie
Unfelix partus nešťastný pôrod
Unus 1
uxor manželka
Uxoratus ženatý
Vagus /vagabundus tulák
variolae kiahne
venator poľovník
Venator cottus kráľovský poľovník
Venator dominicus panský poľovník
venenatus (venenata) otrávený
vicarius zástupca (farára)
vidua vdova
viduus vdovec
vinicator, vinitor vinohradník, vinár
viniculus vinohradník
vir muž, manžel
virgo nevydatá dievča, dievča, panna
vomica abcess, vred, vred; (viac ako pravdepodobné, odkazuje na "mor")?
Vomitus zvracanie
vulgo Verejne známy, obyčajný (využitie: bežne známe ako ...)
vulgus časté (využitie: prostý, obyčajných ľudí)
 
© copyright 2007-2024 M Software
generované za 12 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP