Zdieľať na Facebooku

Variabilita genealogických prameňov v regionálnych archívoch

Prednášajúci: Peter Keresteš zo Štátneho archívu v Nitre
Prepísala: wera
Prednáška: Škola praktickej genealógie, Martin 20. – 21. Máj 2010

Každý, kto pátra po svojich predkoch, sa po určito čase dostane na koniec pátrania v matrikách - že to nemusí byť úplný koniec, nám ukázal v tejto časti pán Peter Keresteš zo Štátneho archívu v Nitre a svoje slová dokladal fotokópiami dokladov.Ako prvé pán Kerestéš spomenul súpisy šlachty, ktoré sa robili nepravidelne a z rôznych dôvodov, ale mnohokrát posúvajú možnosť genealogického bádania hlbšie do minulosti - do času, z ktorého sa nezachovali matriky. Medzi súpismi šlachty sa môžu nachádzať aj súpisy remeselníkov.
Príklad : Súpis nitrianskej šlachty 1661 ( Párovce, Zbehy, Malé Šarlušky, Kajsa, Komoča...)
Miniatúra armálesu pre rod Hrabetius z roku 1662Mohlo by sa zdať, že Nobilitaria sa týkajú len príslušníkov šlachty, ale nie je to celkom tak - hoci v nich môžeme nájsť genealogické tabuľky šlachtických rodov, mnohokrát sa nájdu aj iné písomnosti:
súpisy novokrstencov, výpisy z cirkevných matrík, investigačné protokoly - odpisy dokumentov.

  Príklad: Nitrianska župa I. Nobilitaria Genealogická tabuľka rodu Bihary z Michala nad Žitavou.Súčasťou stoličnej agendy je aj oddelenie Dicalia. Zachované daňové súpisy obce, vlastne zoznamy poddaných, môžu pomôcť nielen pri posunutí bádania do minulosti, ale dozvieme sa niečo aj o statuse jednotlivcov.

  Príklad: Tekovská župa I. Dicalia Daňový súpis obce Slepčany 1613  Tekovská župa I. Dicalia Daňový súpis obce Tesárske Mlyňany 1718  Nitrianska župa I. Daňové písomnosti Daňový súpis z roku 1752 Veľké ZálužiePre niektorých bádateľov môžu byť cenné aj výpisy župného archivára - v uvedenom príklade archivár namaľoval pečať vlastnoručne.

  Príklad: Výpis župného archivára Jána Romhányiho pre G. Bihariho s maľbou pečate s bihariovským erbom 1917Personalia - obsahujú údaje o župných úradníkoch - ich dátum a miesto narodenia, mená rodičov, dátum a miesto sobáša, údaje o manželke, dáta a miesto narodenia detí a ďalšie údaje podľa výkazu.
Na uvedenom príklade nám pán Kerestéš ukázal ako môže aj takýto doklad posunúť genealogické pátranie. Porovnanie dát narodenia z výkazu s danou rodnou matrikou ukázalo, že župný úradník sa pôvodne volal Roháč.

  Príklad: Nitrianska župa I. 1868 - 1918 Personalia Výkaz o župnom úradníkovi - archivárovi J. Romhányim (pôvodne Roháč)V regionálnych archívoch sa nachádzajú zoznamy voličov, zoznamy virilistov a aj pasové oddelenia. V pasových oddeleniach môžeme nájsť žiadosti o vydanie pasu, dôvod žiadosti, ako aj opis osoby, ktorá o pas žiada, či ktorej bol vydaný, prípadne aj s fotografiou.

  Príklad: Nitrianska župa I. Pasové oddelenie Pas Štefana Rusňáka z Drahoviec 1909Cennou pomôckou v genealogickom bádaní môžu byť aj sčítania obyvateľstva, ktoré sú uložené v centrálnych archívoch.

  Príklad: Nitrianska župa I. Sčítanie ľudu 1869, Sčítací hárok z NitryV archívoch šlachtických rodov a panstiev sa nachádzajú rôzne dokumenty, ktoré mnohokrát môžu posunúť bádanie ďalej alebo ho doplniť, či upresniť. Ako rôzne môžu byť nám ukazujú príklady.

  Príklad: Archív rodu Huňady z Mojmíroviec - Zadný list svadobnej zmluvy grófky Gabriely Huňadyovej s grófom Zenom z roku 1814 - podpisy svedkov opatrené ich pečaťami  Archív rodu Botkaz Malých Vozokán Pokonanie medzi Jurajom Horváthom a Ondrejom Baštiovanským na statok v Baštíne. V kontexte uvedení “ako susedia” poddaní z obce Baštín Ondrej Kozár, Juraj Kozár, Jano Mikel a Mikuláš Mego - dokladá osídlenie týmito rodinami pred čas zachovaných matrík, pričom rodiny Kozárovcov a Megovcov žijú v tejto lokalite dodnes.  Archív rodu Huňady z Mojmíroviec Súpis prisťahovaných kolonistov do obce Dolný Pial v Tekove (1716)  Archív rodu Huňady z Mojmíroviec Súpis obyvateľov obce Čereňany, ktorých majetok poškodil požiar v máji roku 1733.  Archív rodu Huňady z Mojmíroviec Úctovný predpis mestečka Mojmírovce z roku 1783  Archív rodu Huňady z Mojmíroviec Súpis obyvateľov Trnovca nad Váhom, ktorí si požičali obilie od huňadyovského panstva v Mojmírovciach (1727)V regionálnych archívoch môžeme nájsť aj zápisy o žiakoch škôl - najmä gymnazistov.

  Príklad: Piaristi z Nitry, Katalóg žiakov z piaristického gymnázia v Nitre 1755 - 1799.Nachádzajú sa tu aj depozity napríklad cirkevné fondy, ich hospodárske súpisy, hodnoverné písomnosti. Tie nitrianske obsahujú aj smútočné oznámenia, ktoré sú tiež veľmi cenné, pretože je na nich uvedené smútiace príbuzenstvo zosnulého. Tieto fondy ako depozity nie sú bádateľom prístupné. Ešte môžeme spomenúť pozostalosti a zbierky. Súdne písomnosti obsahujú napríklad aj záznamy o kúpach.
V nitrianskom archíve sú portálne súpisy / ako hospodárske úctovníctvo/ od 16. storočia. 
© copyright 2007-2024 M Software
generované za 16 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP