Zdieľať na Facebooku

Praktická stránka genealogického štúdia v štátnych archívoch

Autor: František Žifčák, Ministerstvo vnútra SR – Štátny archív v Levoči
Prepísal: duros
Prednáška: Škola praktickej genealógie, Martin 20. – 21. Máj 2010

Súčasná štruktúra archívov na Slovensku

Archívy verejné

 • Štátne ústredné archívy (SNA, ŠÚBA)
 • Štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou
 • Archívy štátnych orgánov, štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií
 • Mestské archívy
 • Archívy samosprávnych krajov
 • Archívy právnických osôb zriadených zákonom
 • Archívy právnických a fyzických osôb, ktoré sú orgánmi verejnej správy

Archívy súkromné

 • Archívy právnických osôb (cirkvi, politických strán, občianskych združení)
 • Archívy súkromných osôb

Archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou

 • Štátny archív v Banskej Bystrici (pobočky: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen)
 • Štátny archív v Bratislave (pobočky: Modra, Skalica, Šaľa, Trenčín, Trnava)
 • Štátny archív v Bytči (pobočky: Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Považská Bystrica, Žilina)
 • Štátny archív v Košiciach (pobočky: Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa)
 • Štátny archív v Nitre so sídlom Ivanka pri Nitre (pobočky: Nitra, Bojnice, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany)
 • Štátny archív v Prešove (pobočky: Prešov, Bardejov, Humenné, Svidník, Vranov nad Topľou)
 • Archív hlavného mesta SR Bratislavy

Matriky v štátnych archívoch

1. Cirkevné matriky

Uložené: 18 857 zväzkov originálov z r. 1587 – 1895 (1952), druhopisy z r. 1827 – 1895
Vierovyznania: rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne, evanjelické a. v., evanjelické ref. cirkvi, židovské
Druhy: pokrstených/narodených, sobášených, zomrelých, (birmovaných, konfirmovaných)
Originály cirkevných matrík sú prístupné bádaniu iba na mikrofilmoch. Cirkevné matriky Štátneho archívu v Prešove na internete:
http://search.labs.familysearch.org

2. Druhopisy štátnych matrík

- Začali sa preberať s výnimkou Košíc a Banskej Bystrice (cca 900 zväzkov z r. 1895 – 1907) (pozn. prepisovateľa: sú uložené v pobočkách štátnych archívov podľa príslušnosti)

Preberanie cirkevných matrík do štátnych archívov

Osvietenské obdobie – Jozef II. (1780 – 1790)
- Dôležitý posun v názore na význam cirkevných matrík (odrážal aj snahy absolutistického panovníka o podriadenie cirkvi záujmom štátu)
- Dovtedy matriky vnímané ako evidencia sviatosti krstu a manželstva, tiež úmrtia pre potreby cirkvi
- Odteraz dôležitá evidencia aj pre potreby verejnej správy (účel hospodársky, vojenský, demografický)
Patent z 1. mája 1781 – rímskokatolícke matriky sa stávajú verejnoprávnymi knihami
Tolerančný patent z 29. októbra 1781 – zrovnoprávnil ďalšie kresťanské cirkvi

19. storočie

Štát viacerými nariadeniami zasahuje do matričnej agendy...Zákonný článok č. 23 z r. 1827 – nariaďuje vedenie matrík v 2 exemplároch (druhopis sa odovzdáva)
Úpravy ohľadne vedenia židovských matrík a jazyka matrík (maďarčina)
Zákon z r. 1867 ( v súvislosti so zrovnoprávnením židov s kresťanmi) určuje aj židovské matriky za verejnoprávne knihy
Zákonný čl. č. 33 z r. 1894 – dochádza k vzniku štátnej matričnej agendy
- zriadenie matričných obvodov
- od r. 1895 sa vedú štátne matriky narodených, sobášených a zomrelých
- cirkevné matriky po r. 1895 strácajú charakter verejnoprávnych kníh

20. storočie

Zákon č. 268/1949 o matrikách – platnosť od 1. januára 1950
 • zavádza sa jednotný systém vedenia štátnych matrík
 • cirkevné matriky do r. 1895 podľa § 27 zákona ako verejnoprávne knihy sa stávajú majetkom štátu
 • presun matrík z fár do správy národných výborov (uskutočnený v r. 1952)
 • časť matrík (cca do r. 1870) delimitovaná do 6 štátnych archívov so sídlami v Bratislave, Nitre (Bojniciach), Banskej Bystrici, Žiliny (Bytči), Košiciach a Prešove
 • v r. 1969 k nim pribudol aj Štátny archív v Levoči, kde boli delimitované matriky z územia Spiša
Zákon č. 149/1975 o archívnictve – zmena názvu štátnych archívov na štátne oblastné archívy
 • 1976 – prevzatie zvyšnej časti cirkevných matrík (do r. 1895) z matričných obvodov do oblastných archívov
 • 1979 – štátne oblastné archívy prevzali matriky od židovských náboženských obcí
 • ojedinelé prírastky (posledný v Nitre v r. 2009)

Kontakt s archívom

Spôsoby:

písomne
telefonicky
elektronicky
osobne
internet:
www.minv.sk, http://www.minv.sk/?statne-archivy
v časti Verejná správa, Štátne archívy, archív, kontakty...
www.google.sk – použiť vyhľadávanie
Banská Bystrica: http://www.archivneusohl.sk/
doplnenie prepisovateľa:
Bratislava: http://www.civil.gov.sk/arch/saba
Slovensky národný archív: http://www.civil.gov.sk/snarchiv/sk.htm
Pobočka Prešov (býv. okresný archív): http://www.archivppo.szm.com/

Vstup do archívu:


1. krok: zoznámenie sa s bádateľským poriadkom (§ 15 Zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach, § 40 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 628/2002, príl. č. 9)
- upravuje organizáciu štúdia archívnych dokumentov, ich ochranu pri štúdiu, tiež vyhotovovanie odpisov, výpisov, potvrdení a kópií z nich, prístup k evidencii a pomôckam k archívnym dokumentom
- zákon pamätá (ods. 4) aj na dôsledky hrubého porušenia bádateľského poriadku (odcudzenie, zničenie, poškodenie archívneho dokumentu) – obmedzenie prístupu až na 10 rokov a náhrada škody

Bádateľský poriadok obsahuje:
čl. 1 – Pravidlá vstupu do bádateľne
čl. 2 – Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch
čl. 3 – Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom
čl. 4 – umožňuje archívu vyhotoviť pre bádateľov za istú úhradu kópie dokumentov

2. krok – zoznámenie sa s Cenníkom služieb archívu (príloha Opatrenia ministra vnútra SR č. SVS-204-2008/00111 zo 17. januára 2009 o správnych informáciách a službách štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Genealógov sa týkajú časti cenníka:

II. vyhotovovanie kópií archívom
 1. Xeroxovanie (farebné, čiernobiele)
  • ceny závisia od formátu a farby za list od 0,19 € do 2,65 €
  • cena xerokópie A4 z mikrofilmu 0,33 €
 2. Klasické fotografovanie (čiernobiele)
  • fotografia (pozitív), ceny od 0,33 € do 3,31 €
  • čiernobiely negatív, 6x9 cm 2,98 €, 9x12 cm 2,65 €
  • čiernobiely mikrofilm – políčko/kópia 0,33 €
  • Archív môže účtovať prirážku 50 % (práce do 3 dní), 100 % (práce do 24 hodín).
 3. Digitálne kopírovanie (sken, snímanie digitálnym fotoaparátom) + ukladanie na pamäťové médium
  • jednoduché skenovanie, snímanie (rozlíšenie 300 DPI, veľkosť výstupu 1:1, do veľkosti formátu A5 rozlíšenie až do 600 DPI), ČB/farba
   1 list do A4, od A4 do A3, cena 1,99 €, 3,98 €
  • snímanie vysokokvalitnou technikou (ČB/farba), veľkosť výstupu 1:1, v rozlíšení 600, 300, 240 a 170 DPI
   1 list od A4 do A0 cena 8,29 € - 16,59 €
  • skenovanie negatívov a diapozitívov do formátu 9x12 (ČB/farba), rozlíšenie do 300 DPI
   1 záber do A3 cena 1,65 € do 3,31 €
  • ukladanie dát na pamäťové médium
   CD 1,65 €, DVD 2,32 €, USB kľúč žiadateľa 1,32 €
  • tlač z digitálneho záznamu (ČB/farba)
   1 list do A4, do A3 ceny 0,66 € - 3,31 €

III. Súhlas na použitie vlastného reprografického zariadenia žiadateľom na iné ako úradné účely (!)
za každý začatý deň 13,27 €
- archív môže odmietnuť žiadosť o udelenie súhlasu kvôli veku alebo fyzickému stavu dokumentu (čl. 11, ods. 5 Opatrenia...)
- žiadateľ nesmie archívny dokument osvetliť bleskom a inými prídavnými svetlami

IV. Snímanie dokumentov a priestorov archívu kamerou alebo fotoaparátom
- spoplatňuje sa iba ak je účel komerčný

3. krok – vypísanie bádateľského listu a žiadanky na archívny materiál
- mala by tomu predchádzať krátka konzultácia s pracovníkom archívu (zorientovanie sa v pomôckach, technická stránka narábania s čítačkami)
- v prípade, že cieľom návštevy bádateľa je nahliadnutie do matriky, je povinný vypísať aj žiadosť o nahliadnutie a zaplatiť poplatok (1,50 €) podľa položky 16 sadzobníka o správnych poplatkoch
- ak chce využívať vlastné reprografické zariadenie pri kopírovaní dokumentov, vypíše žiadosť o súhlas na jeho používanie a zaplatí stanovený jednodňový poplatok
- ak sa rozhodol pre kópie dokumentov s pomocou archívu, vypíše žiadosť o vyhotovenie kópií archívom

Vzťah genealógov a archivárov

Genealogické štúdium má v štátnych archívoch svoje špecifikum:
- návštevy genealógov tvoria 50 – 85 % všetkých bádateľských návštev
- až na 1 archív (Banská Bystrica) všetky uvádzajú stúpajúci počet v posledných rokoch (domácim žiadateľom archívy už nerobia genealogické rešerše)
- nápor genealógov – zvýšené nároky na technickú vybavenosť archívov, nutnosť objednávania sa dopredu
- pribúdajú genealógovia - profesionáli aj laici (vyrušovanie, snaha o využívanie archivárov pri čítaní a prekladaní textov)
- zvýšené nároky na psychickú odolnosť archivárov
- istou nádejou je digitalizácia, tá však ide v slovenskom archívnictve slimačím tempom

Ponosy genealógov:

- vysoké poplatky (najmä za kópie a snímanie vlastnými aparátmi),
- priveľa byrokracie pri vypisovaní rôznych žiadostí,
- poplatok za nahliadnutie do matrík (zo strany odboru archívov sa pripravuje novela zákona na zrušenie poplatku)

„Hlad“ po informáciách zo strany početných genealógov sa dostáva občas do istého rozporu s personálnymi a technickými možnosťami archívov...
- riešením je pohyb oboch zúčastnených strán v rámci platným noriem a bádateľského poriadku
- dôležitý je aj ľudský rozmer a empatia zainteresovaných
- napriek istým obmedzeniam v počte poskytovaných mikrofilmov v bádateľskom poriadku, archivári obyčajne vychádzajú v ústrety zvýšeným požiadavkám genealógov
 
© copyright 2007-2024 M Software
generované za 10 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP