Zdieľať na Facebooku

Internetové zdroje genealogického bádania

Autor: Jaroslav Vokoun
Prepísal: duros
Prednáška: Škola praktickej genealógie, Martin 20. – 21. Máj 2010

Štyri hlavné komplexné internetové zdroje pre základné zmapovanie rodu v SR

Rodopisná komunita
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť
http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/priezv.html
Výskyt priezviska v SR v r. 1998
Databáza priezvisk na Slovensku (v rámci projektu Slovenské slovníky)
http://slovniky.juls.savba.sk
označiť Obce a Priezviská! a využiť možnosť v poli Stratégia: prefix (umožní nájsť aj prechyľované priezviská, teda v ženskom rode, a to s koncovkou –ová, pre ostatné priezviská treba zadať len základ bez koncovky)
Súpis poddaných z r. 1715 – za všetky obce Uhorska
Maďarský národný archív – A magyar Országos Levéltár adatbázisai
http://arcanum.hu/mol/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0
Vyhľadávanie v katastri podľa vlastníka
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Katastrálny portál Slovenskej republiky
https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Cintoríny

Na Slovensku je 4488 cintorínov.
Na internete sú sprístupnené viaceré čiastkové databázy.
Virtuálne cintoríny
http://cemetery.sk/
Evidencia pohrebísk v SR (zatiaľ okolo 120 cintorínov)
http://pohrebiskasr.sk/
Virtuálny cintorín (386 cintorínov, 391201 zosnulých, 229212 hrobov)
http://www.virtualnycintorin.sk
Slovenské cintoríny (Počet cintorínov 496, počet záznamov o zosnulých: 371521)
http://www.cemeterysk.sk/
Pre Východné Slovensko
http://cisarik.com/cemeteries.htm

Hľadanie súčasníkov (Pošta pre teba)

Všeobecné vyhľadávanie
http://www.google.com , atď.
Telefónny zoznam
http://telefonny.zoznam.sk/
Živnostenský register
http://www.zrsr.sk/
Obchodný register
http://www.orsr.sk/search_osoba.asp
(pozn. prepisovateľa – Spolužiaci
http://www.spoluziaci.sk )

Návody:

Archivárka Zuzana Ráczová
http://slovenskyarchivar.pweb.sk/article.php?url=genealogicke-pramene
http://zuzanaraczova.blog.sme.sk/c/212398/Co-je-archivar-alebo-co-vlastne-robim.html
Návody na stránkach myHeritage
http://www.myheritage.sk/tipy-pre-za%C4%8Diato%C4%8Dnikov-v-genealogii
http://www.myheritage.sk/tipy-pre-vyskum-myheritage
Marek Tettinger
http://www.ine.sk/2009/11/16/genealogia-12-mikrofilmy-a-hladacske-paradoxy/
http://www.rodokmen.ine.sk/supisy-urbare-a-scitania-obyvatelstva-ako-genealogicke-zdroje/
http://www.rodokmen.ine.sk/about/
V súčasnosti je všetok obsah stránky rodokmen.ine.sk na doméne geni.sk, takže aktuálne linky sú:
http://www.geni.sk/supisy-urbare-a-scitania-obyvatelstva-ako-genealogicke-zdroje/
http://www.geni.sk/about/
Rady od profesionálov pre tých, ktorí chcú vypracovať rodokmeň sami
http://www.centroconsult.sk/genslo/faq.html
Katalóg stránok histórie a spoločenských – humanitných vied: Via et historiam
Celkovo 15 000 odkazov na stránky súvisiace s históriou.
http://viahistoria.sk/pomocne-vedy-historicke.html

Matriky na internete – SR

familysearch – Mormóni (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)
SR - Prešovský región – 1592 – 1906 matriky z Prešovského kraja (neúplné)
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html#c=fs%3A1554443&s=waypointsOnly&w=0&p=waypoint
alternatívne (pozn. prepisovateľa):
http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html#c=fs%3A1554443&s=waypointsOnly&w=0&p=waypoint
Štátny archív v Banskej Bystrici
Historia domus banskobystrickej mestskej fary z rokov 1595 – 1670 (tzv. Kirchenhistorien) – odpisy banskobystrických evanjelických a.v. matrík za roky 1551 – 1611
http://www.archivneusohl.sk/matriky.htm

Archívy v SR

Základné informácie o archívoch

http://www.minv.sk/?statne-archivy
http://www.slovakia.culturalprofiles.net/?id=-7203
Sprístupňovanie informácií o archívnych fondoch a zbierkach štátnych archívov a štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou prostredníctvom virtuálneho sprievodcu Archívne Vademecum.
http://vademecum.vsnet.sk/sk/vade/
V elektronickej forme je zatiaľ prístupných 275 inventárov z týchto archívov:
- Slovenský národný archív
- Štátny ústredný banský archív
- Archív hlavného mesta SR Bratislavy
- Štátny archív v Banskej Bystrici a jeho pobočky
- Štátny archív v Bratislave a jeho pobočky

Slovenský národný archív

http://www.civil.gov.sk/snarchiv/sk.htm
Súpis archívnych fondov a zbierok Slovenského národného archívu, zoznam mikrofilmov archívnych dokumentov vo filmotéke

Slovníky a staré písmo

Latinsko-anglický slovník
http://online-dictionary.biz/latin/english/
latinsko-nemecký slovník
http://frankfurter-hauptfriedhof.de/lex-lateinlist.htm
maďarsko-slovenský slovník
http://dict.qnell.com/hu-sk/
staré nemecké písmo
http://wiki-de.genealogy.net/Alte_deutsche_Handschriften

Tematicky zamerané internetové stránky

Internetové stránky obcí a miest
mapy – súčasné
http://maps.google.com/
historické
III. vojenské mapovanie v Rakúsko-Uhorsku, rok 1910
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm
(pozn. prepisovateľa: ide o tzv. generálnu mapu v mierke 1:200 000, ale ide o celé Rakúsko-Uhorsko, špeciálne mapy v mierke 1:75 000, ale len územie býv. Československa sa nachádzajú na linku
http://oldmaps.geolab.cz/map_region.pl?z_height=1000&lang=cs&z_width=1200&z_newwin=1&map_root=3vm&map_region=75)
Zbierka smútočných oznámení, parte z Uhorska
Uhorsko – Hungary funeral notices 1840 – 1990
http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html#p=waypoint&s=waypointsOnly&c=fs%3A1542666&w=0
(pozn. prepisovateľa: alternatívny link:
http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html#p=waypoint&s=waypointsOnly&c=fs%3A1542666&w=0)
Register nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (pamiatkový úrad SR)
http://www.pamiatky.sk/pamiatky/fondy

Šľachta

Stránka o šľachtických rodoch
http://slachta.kosztolanyi.com/index.php
súpisy šľachty (treba sa najskôr zaregistrovať)
http://slachta.kosztolanyi.com/modules.php?name=supisy
Zemianstvo na Slovensku v novoveku
http://www.snk.sk/?Z1
(pozn. prepisovateľa: ide len o prvú časť, druhá časť:
http://www.snk.sk/?Z2 )
Genealógia rodu Trstenský, šľachta na Orave:
http://trstensky.sk/sp_uvod.htm
Zbierka erbových pečatí
http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/zbierka_erb_p.html

Obrazy krajiny

Akvarely rakúskeho krajinára Thomasa Endera (1793-1875), ktoré sa zrodili v oblastiach Horného a Severovýchodného Uhorska
Obrazáreň, 220 obrazov, obrazy z rokov 1853-1866
http://ender.mtak.hu/index_s1.html

Vojenské témy

Vojenský ústřední archív, Praha
databáza legionárov
http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeLegionaru/DatabazeLegionaru.aspx
Vojenský historický ústav
http://www.vhu.sk/
Vojenský historický archív
Prehľad archívnych fondov a zbierok (je tu zoznam fondov, ale zväčša sú ešte nespracované, takže v archíve neprístupné)
Rakúsko Kriegsarchiv – Forschungtipps (tipy na bádanie)
http://www.austria.gv.at/site/5006/default.aspx
Vysťahovalectvo
vysťahovalci do USA – Ellis Island
http://www.ellisisland.org
(pozn. prepisovateľa: zoznamy pasažierov z Brém, Nemecko –transskripcia, takže treba vyskúšať viaceré varianty:
http://www.passagierlisten.de/)
platená služba ancestry ponúka materiál, ktorý nie je na www.ellisisland.org
http://www.ancestry.com

Cirkev

Zoznam web. stránok katolíckych farností a filiálok
http://www.fary.weblahko.sk
Evanjelické fary
http://ecav.sk/?p=adresar/ADRsenior/ADRmapa

Temnejšia (ale naša) minulosť

Ústav pamäti národa
http://www.upn.gov.sk
projekt ŠTB On-line
http://cibulka.com/cgi-bin/cp.exe?dest=W#vyhl
Pltníctvo
História pltníctva na Váhu
http://plte.szm.com/historia.html

Knižnice, knihy, korešpondencie

Univerzitná knižnica v Bratislave
http://www.ulib.sk/sk/
Archív literatúry a umenia SNK, Inventáre rukopisov ALU, Listy – korešpondencia s osobnosťami
http://www.snk.sk/?archiv-literatury-a-umenia-snk
http://www.snk.sk/?inventare-rukopisov-alu
Zlatý fond SME vzniká v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV
http://zlatyfond.sme.sk
The Internet Archive – viac ako 1 mil. zdigitalizovaných kníh zdarma
http://www.archive.org
Inšpirácia pre staré knihy, aj z prostredia Uhorska
http://books.google.com
Elektronická knižnica – historické zameranie
http://www.forumhistoriae.sk/e_kniznica.html

Osobné stránky

Rodinná databáza – rody z Bösing, Grünau, Limbach, St. Georgen (z Pezinka, Grinavy, Limbachu, Sv. Jura)
http://www.online-ofb.de/boesing/index.php?lang=sk
http://www.online-ofb.de/famlist.php?ofb=boesing&b=A&lang=sk
http://ortsfamilienbuecher.de/famlist.php?ofb=boesing&b=A&lang=sk
Rod Dravecký
http://www.dravecky.org
Rod Justh
http://www.justh.sk
Peter Nagy a jeho rodostrom (rody Nagy – Sebeny – Kontris – Surovy a ďalšie)
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?db=drnagy
Rudo Pavlovič – rodokmene rodov Pavlovič, Szekely, Wirtes, grécko-katolícke rody:
http://www.pavlovics.com/rodokmene
„Stratené matriky“ obcí východného Slovenska
http://www.pavlovics.com/stratene-matriky
História rodu Forgáč (Forgách)
http://www.forgach.7x.cz

Česká republika

rodopisná komunita
http://rodclan.cz/index.php
GENEALOGIE ČR
Projekt se zabývá vzájemnými rodovými vztahy občanů České republiky a rodin spřízněných. Databáze obsahuje 89 120 osob, které spravuje 1826 správců.
http://xtree.cz/vypisy.php
četnost jmen a příjmení
http://www.mvcr.cz/clanek/cetnost-jmen-a-prijmeni.aspx
projekt Genea
http://www.genea.cz
auditorium – RODOKMENY – genealogie
http://www.mageo.cz/.chatroom/3451

Archívy v ČR

Matriky
Moravský zemský archiv v Brně
http://www.actapublica.eu
V rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Rakousko – Česká republika 2007-2013 je projekt Acta Publica spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.
Zemský archiv v Opavě
http://matriky.archives.cz/matriky_lite
Státní oblastní archiv v Třeboni
http://digi.ceskearchivy.cz/index_main.php?lang=cs
Stabilní katastr – indikační skici
Moravský zemský archiv v Brně
Kvůli přesné pozemkové dani, která se vyměřovala podle čistého výnosu z půdy, vzniklo v letech 1824 – 1830 a 1833 – 1835 na Moravě jedinečné mapové dílo, které je svou precizností a vynikající právní úrovní stále vzorem pro moderní katastry. Svou podrobností, zpřesňujícím vybarvením podle porostu a kultur a faktografickými poznámkami podávají indikační skici velmi přesný doklad o dobové krajině, hospodářství a demografii a mnoha dalších historických a zeměpisných záležitostech.
http://www.mza.cz/indikacniskici/
Národní archiv
Konskripce (1850-1914) - policejní přihlášky pražského policejního ředitelství
Policejní přihlášky (konskripce) jsou uloženy v Národním archivu ve fondu Policejní ředitelství Praha jako součást spisů všeobecné registratury tohoto úřadu. Jedná se o autonomní celek čítající 739 evidenčních jednotek (kartonů), což představuje cca 700 000 přihláškových archů převážně z let 1850 – 1914.
http://www.nacr.cz/C-fondy/digi.aspx
Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska
Aplikace oldmaps byla řešena s podporou projektů GA ČR 205/04/0888 – Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska a GA ČR 205/07/0385 – Kartometrická a sémiotická analýza a vizualizace map českých zemí z období 1518 – 1720
http://oldmaps.geolab.cz/?z_height=700&z_width=1000&z_newwin=0&&lang=cs

Osobné stránky v ČR

Regionálny pohľad
Lokálne stránky, prepisy matrík z Moravy
http://www.rod-valena.estranky.cz/stranka/prepis-matrik
http://rodokmen.psinec.com
http://jitka.stepankova.sweb.cz/Odkazy.htm#_Digitalizovan%C3%A9_matriky
Hranice na Moravě a okolie (Záhorská kronika)
Hranická historická knihovna je koncipována jako depozitář textů o historii města Hranice (okr. Přerov).
http://www.historie.hranet.cz/
Pokus o přiblížení historie městečka Brtnice
http://jezekbrtnicky.sweb.cz/obsah.htm
( pozn. prepisovateľa: pozor na oči, otrasná kombinácia modrého písma na hnedom podklade!)
Přerov a Přerovsko
http://www.rosmus.cz/

Ďalšie inšpirácie zo sveta

Rakúsko
Österreichisches Staatsarchiv
Familienforschung (Personenforschung)
http://austria.gv.at/site/5170/default.aspx
Rakúske cintoríny
http://friedhof.ikg-wien.at/search.asp?lang=eng
Veľká Británia
UK Genealogy Archives
http://uk-genealogy.org.uk/index.html
http://uk-genealogy.org.uk/Registers/index.html
National Archives is the UK government's official archive
Projekt A2A a množstvo archívnych fondov (270 000 000 online dokumentov)
http://www.nationalarchives.gov.uk/a2a/
 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 10 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP